Δήμος Χαλκηδόνος


Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος μηνός Νοεμβρίου 2016.

Δημοσιεύονται τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Παρακάτω επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο : Απολογισμός εσόδων – εξόδων 11ου 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 01/01-30/11/2016

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)