Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Σε δημόσια διαβούλευση το “Τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Χαλκηδόνος”

    Comment
    Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου Χαλκηδόνος για τη διαχείριση των απορριμμάτων προς την κατεύθυνση της αειφορίας και της «Κοινωνίας Μηδενικών Αποβλήτων»  και σε συνέχεια της Κ.Υ.Α. και της Π.Υ.Σ. ο Δήμος μας θέτει σε ανοιχτή διαβούλευση το ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Ο Δήμος Χαλκηδόνος εκφράζοντας με συγκεκριμένα...
  2. Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χαλκηδόνος 2015-2019

    Comment
    Ο Δήμος Χαλκηδόνος καταρτίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τα έτη 2015-2019, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελείται από τις ενότητες: Ενότητα 1: Στρατηγικό Σχέδιο, όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και διατυπώνεται το...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)