Δήμος Χαλκηδόνος


 1. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

  Comment
  컴퓨터 바탕화면 다운로드 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Tμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

  Τηλ.: 2391330141

     

   

   

    Κουφάλια,  3/2/2016

  Αριθμ. πρωτ.: οικ. 1821

   

  ΠΡΟΣ 

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2016 Ο.Ε. 

  (Άρθρα 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010)  


  Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση στις 08/02/2016 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 08:30πμ στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

   

  1. “Έγκριση Σχεδίου 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016 Δήμου Χαλκηδόνος, σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/2015 (ΦΕΚ Β’ 31-7-2015)” 다운로드.
  2. “Έγκριση πρακτικού 2 για την αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς, τελικός βαθμός και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμάτων στην Δ.Ε. Κουφαλίων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης για τη χρονική περίοδο 2/1/2016-31/12/2016” 다운로드.

   

   

   

   

   

   

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ

  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)