Δήμος Χαλκηδόνος


 1. Ενημέρωση για διακοπή ρεύματος στην Τ.Κ. Ελεούσας και στην Δ.Κ. Γέφυρας

  Comment

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ο Δήμος Χαλκηδόνος θα ήθελε να ενημερώσει τους δημότες του πως την Κυριακή 07/02/2016 θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος από τις 08:00 έως τις 14:00 στην Τοπική Κοινότητα Ελεούσας και στο Βορειοανατολικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Γέφυρας.

  Εκ του Γραφείου Τύπου του Δήμου Χαλκηδόνος

 2. Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Tμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

  Τηλ.: 2391330141

     

   

   

    Κουφάλια,  5/2/2016

  Αριθμ. πρωτ.: οικ. 1955

   

  ΠΡΟΣ 

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2016 Ο.Ε. 

  (Άρθρα 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010)  

   

      

  Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις 10/02/2016 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την μίσθωση μηχανημάτων έργου για τις εργασίες του Δήμου και για τους εκχονισμούς 2015-2016 για τις ΟΜΑΔΕΣ που δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στον διενεργηθέντα διαγωνισμό.
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας υλικών γραφείου του Δήμου Χαλκηδόνος ποσού 28.364,83 ευρώ με ΦΠΑ και διενέργειας της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό και καθορισμός όρων διακήρυξης.
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφων της προμήθειας ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής του Δήμου Χαλκηδόνος και του νομικού του προσώπου, Π/Υ 13.463,55 ευρώ με ΦΠΑ και διενέργειας της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό και καθορισμός όρων διακήρυξης.
  4. Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το έργο: “Συντήρηση οδικού δικτύου του Δ. Χαλκηδόνος” Αρ. Μελ. 25/2014.
  5. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: “Εργασίες στα κοιμητήρια Δ.Ε. Κουφαλίων” και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
  6. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “ Συγκοινωνιακή – 

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)