Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2017

    Comment

    Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.

    Σύμφωνα με τα παραπάνω δημοσιεύουμε την κατάσταση Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος για το μήνα Ιούλιο.

    Εκτέλεση Προϋπολογισμού 7/2017


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)