Δήμος Χαλκηδόνος


 1. Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2017

  Comment
  Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014, δημοσιεύουμε την κατάσταση Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος για το μήνα Δεκέμβριο 2017 στην οποία περιγράφονται αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό...
 2. Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου

  Comment

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Διακηρύσσει ότι :

  Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου – Κτίσματος 29,48 τ.μ, εντός του δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Αγχιάλου του Δήμου Χαλκηδόνος.

 3. Επισκευή-Συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαλκηδόνος

  Comment
  Ο Δήμαρχος Δήμου Χαλκηδόνος ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερης τιμής) για την επισκευή-συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Χαλκηδόνος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκατών σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)