Δήμος Χαλκηδόνος


 1. Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου

  Comment

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Διακηρύσσει ότι :

  Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου – Κτίσματος 29,48 τ.μ, εντός του δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Αγχιάλου του Δήμου Χαλκηδόνος.

 2. Επισκευή-Συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαλκηδόνος

  Comment
  Ο Δήμαρχος Δήμου Χαλκηδόνος ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερης τιμής) για την επισκευή-συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Χαλκηδόνος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκατών σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)