Δήμος Χαλκηδόνος


  1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

    Comment
    Ο ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 & 27 του Ν 다운로드. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη σε ευρώ για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν ...