Δήμος Χαλκηδόνος


 1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

  Comment
  다운로드 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν 다운로드. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Χαλκηδόνος 6_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_66ΚΘΩΗ2-ΞΣΞ ...
 2. Ο Δήμος Χαλκηδόνος στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών με δράσεις για την υγεία και το περιβάλλον στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων διασυνοριακών προγραμμάτων INTERREG 2014-2020

  Comment
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δήμος Χαλκηδόνος προβαίνει σταδιακά και πιλοτικά σε μια σειρά ενεργειών με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών που είναι απαραίτητη κυρίως στους περιφερειακούς Δήμους, οι οποίοι στερούνται υποδομών, πόρων και παροχών έναντι των αστικών Oracle 11g express edition download. Συγκεκριμένα, στοχεύει 1) στην αναβάθμιση των δομών...
 3. Διακήρυξη του έργου “Κατασκευή θέσεων για τους κάδους απορριμάτων”

  Comment
  response setheader 파일 Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ’» Εκτιμώμενης αξίας 46.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)   ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ_ΕΤΕΠ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΚΑΔΟΙ ΚΗΜΔΗΣ _ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ+ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΥΔ_ΚΑΔΟΙ ...