Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Ο Δήμος Χαλκηδόνος στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών με δράσεις για την υγεία και το περιβάλλον στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων διασυνοριακών προγραμμάτων INTERREG 2014-2020

    Comment
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δήμος Χαλκηδόνος προβαίνει σταδιακά και πιλοτικά σε μια σειρά ενεργειών με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών που είναι απαραίτητη κυρίως στους περιφερειακούς Δήμους, οι οποίοι στερούνται υποδομών, πόρων και παροχών έναντι των αστικών Oracle 11g express edition download. Συγκεκριμένα, στοχεύει 1) στην αναβάθμιση των δομών...
  2. Διακήρυξη του έργου “Κατασκευή θέσεων για τους κάδους απορριμάτων”

    Comment
    response setheader 파일 Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ’» Εκτιμώμενης αξίας 46.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)   ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ_ΕΤΕΠ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΚΑΔΟΙ ΚΗΜΔΗΣ _ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ+ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΥΔ_ΚΑΔΟΙ ...