Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Συνοπτικός Προϋπολογισμός Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Χαλκηδόνος ο.ε 2019

    Comment
    다운로드 Σύμφωνα με το άρθρο 266 παρ. 6 Ν. 3852/10, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης οικ windows 10 아이콘. έτους 2019 στον ακόλουθο σύνδεσμο: Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος οικ...