Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Συνοπτικός Προϋπολογισμός Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Χαλκηδόνος ο.ε 2019

    Comment

    Σύμφωνα με το άρθρο 266 παρ. 6 Ν. 3852/10, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης οικ. έτους 2019 στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος οικ. έτους 2019


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)