Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Πρόσκληση για υποβολή προσφορών ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Χαλκηδόνος.

    Comment
    캠핑클럽 다운로드 Προκειµένου ο ∆ήµος Χαλκηδόνος να προβεί στην απευθείας ανάθεση ασφάλισης των οχηµάτων και µηχανηµάτων του, παρακαλούµε όπως υποβάλλετε στην υπηρεσία µας  έως τις 21/10/2019, Α) Έντυπο Οικονοµικής Προσφορά Β) Τεχνική Προσφορά: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συνημμένα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΗΜΔΗΣ 105-2019 땡땡땡 다운로드 ...