Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Μελετών & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος

    Comment

    Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Μελετών & Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος, προκειμένου να υπογράφει με εντολή του, ιδιοχείρως και ψηφιακά, έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση με αριθμό 326-02/09/2019 (ΑΔΑ ΩΨΨΡΩΗ2-ΨΦ5), η οποία επισυνάπτεται της παρούσας ανακοίνωσης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 326.2019


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)