Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ, για το έργο: «Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος»

    Comment
    Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος», συνολικού προϋπολογισμού 3.529.326,11 € , μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%  (Αρ 다운로드....
  2. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΕ (ΠΕΤ: 1811004629)

    Comment
    Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου “Εγκατάσταση εκτροφής 368 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 195 μόσχων πάχυνσης” το οποίο είναι κατασκευασμένο και πρόκειται να τροποποιηθεί η λειτουργία του, στο...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)