Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Διακήρυξη Διαγωνισμού “Μίσθωση μηχ/των για τις εργασίες του Δήμου Χαλκηδόνος καθώς και για τους εκχιονισμούς κατά την περίοδο 2020-2021”

    Comment
    Ο ∆ήµαρχος ∆ήµου Χαλκηδόνος ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της τιµής (χαµηλότερης τιµής) για την “Μίσθωση μηχ/των για τις εργασίες του Δήμου Χαλκηδόνος καθώς και για τους εκχιονισμούς κατά την περίοδο 2020-2021”, προϋπολογιζόµενης...