Δήμος Χαλκηδόνος


 1. Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικών ημερομηνιών Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 88010) για το έργο: «Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος» λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα

  Comment
  Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος έχοντας υπόψη:   Το υπ 다운로드. αρ. πρωτ. 14178 ΕΞ 2020-03/06/2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, βάσει του οποίου, “ την Παρασκευή 12.06.2020 και ώρα 23:30 το υποσύστημα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας προκειμένου να εκτελεστούν οι...
 2. Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού 3.529.326,11 € (άνευ Φ.Π.Α.)

  Comment
  Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος  Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ 에스캡쳐 다운로드. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την...
 3. Διακήρυξη Διαγωνισμού “Μίσθωση μηχ/των για τις εργασίες του Δήμου Χαλκηδόνος καθώς και για τους εκχιονισμούς κατά την περίοδο 2020-2021”

  Comment
  Ο ∆ήµαρχος ∆ήµου Χαλκηδόνος ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της τιµής (χαµηλότερης τιµής) για την “Μίσθωση μηχ/των για τις εργασίες του Δήμου Χαλκηδόνος καθώς και για τους εκχιονισμούς κατά την περίοδο 2020-2021”, προϋπολογιζόµενης...