Δήμος Χαλκηδόνος


  1. Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

    Comment
    Σύμφωνα με το άρθρο 266 παρ. 6 του Ν. 3852/10 αμέσως μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού από την Α.Δ, συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Ελεγκτή Νομιμότητας, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Ακολουθεί συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού οικ. έτους...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)