Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρησης των έργων αρμοδιότητας της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης».

            Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικας» και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. 1069/1980).

Πόροι της επιχείρησης είναι τα έσοδα που προέρχονται από:

 • Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μια δεκαετία από 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους που υπολογίζεται σε ποσοστό 80%  επί της αξίας του ύδατος που καταναλίσκεται (αρ.10 παρ.1 εδ.α΄και 11 Ν.1069/80)
 • Η επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 35% των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (αρ.10 παρ.1 εδ.ια΄ και 13 Ν.1069/80).
 • Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (αρ.10 παρ.1 εδ.δ” και 15 Ν.1069/80)
 • Το τέλος χρήσης υπονόμων (αρ.10 παρ.1 εδ.στ” Ν.1069/80)
 • Η αξία του ύδατος που καταναλώνεται (αρ.10 παρ.1 εδ.ζ” Ν.1069/80)
 • Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (αρ.10 παρ.1 εδ.η”  Ν.1069/80)
 • Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεως αγωγών ύδρευσης ή αποχέτευσης, υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (αρ.10 παρ.1 εδ.θ” και 15 Ν.1069/80)
 • Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων  (αρ.10 παρ.1 εδ.ι΄ Ν.1069/80)
 • Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (αρ.10 παρ.1 εδ.ιβ΄ Ν.1069/80)
 • Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (αρ.10 παρ.1 εδ.ιγ΄Ν.1069/80)
 • Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του Ν.1069/80 όπως το άρθρο 28 τούτου τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ.13 του Ν.2307/95 καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
 • Κάθε άλλο έσοδο που τυχόν θα προβλεφθεί με νεότερο νόμο που αντικαθιστά ή τροποποιεί τον Ν.1069/80.
 • Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του κανονισμούς που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.Ενημέρωση

 1. Ανακοίνωση ΔΕΥΑΧ για τα Σαββατοκύριακα & τις ημέρες των αργιών

  ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ,

  ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ
  ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,
  ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΡΓΙΩΝ
  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ
  ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 2310 702800

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
  ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 2. Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Aνακοινώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για «Επισκευές και Συντηρήσεις υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α 24% (49.600,00€ με Φ.Π.Α. 24%)

 3. Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Aνακοινώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια «Διαφόρων αναλώσιμων υλικών ύδρευσης αποχέτευσης», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α 24% (37.200,00€ με Φ.Π.Α. 24%)

 4. Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού «Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων»

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Aνακοινώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος  διενεργεί πρόχειρο  διαγωνισμό για  «Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων» έτους 2017 προϋπολογισμού 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. Όλη η διαδικασία της δημοπρασίας περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη  της  μελέτης με αριθμ. 06/2017  Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 03/04/2017...
 5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ TO ΕΤΟΣ 2016 ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ TO ΕΤΟΣ 2016 ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Χαλκηδόνος, Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’αριθμ. 33/2017 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ (Α.Δ.Α.Μ. 17REQ005913681) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές κατά τα οριζόμενα στο με...

Powered by infoδημ